yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 09.12.2022 12:46:35


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sveitsin Ystävät Suomessa ry - Schweizvänner i Finland rf ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joiden toiminta perustuu näille säännöille.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on omissa informaatiokanavissaan ja monimuotoisissa tapahtumissa, kuten näyttelyissä, esityksissä, keskusteluissa ja julkaisuissa edistää Sveitsin kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta sekä toiminnallaan kehittää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.
Perhejäseniksi voi kuulua samassa osoitteessa asuvat vanhemmat ja korkeintaan 20-vuotiaat lapset. 

Vähintään 15-vuotiaalla perhejäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti yhdistyksen toisen äänioikeutetun jäsenen edustamaan itseään kokouksessa, kuitenkin niin, että yksi jäsen voi edustaa korkeintaan yhtä muuta jäsentä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kenelläkään yksittäisellä jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5. Jäsen- ja liittymismaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet puolisoineen ovat vapautetut jäsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdistystä johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 6 - 9 varsinaista jäsentä, kukin valittuna kolmeksi toimikaudeksi.

Jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja sääntöjen mukaisesti.

2. Laatia ja ylläpitää yhdistyksen hallinnon ja talouden toimisäännöt.

3. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä ylläpitää jäsenluetteloa.

4. Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat.

5. Laatia ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

6. Ohjata ja tukea yhdistyksen paikallisosastojen toimintaa.

7. Hoitaa muut yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat.

7. Stipendijaosto

Yhdistyksessä toimii stipendijaosto, johon kuuluu hallituksen valitsemat 2-5 jäsentä. Stipendijaosto laatii hallitukselle ehdotuksen stipendien ja apurahojen vuosittaisesta myöntämisestä.

8. Neuvottelukunta

Yhdistyksessä toimii neuvottelukunta, joka antaa neuvoja yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa ja toimii hallituksen tukena.
Hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan 4-10 jäsentä siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan kokouksissa on yhdistyksen hallituksen edustajilla läsnäolo- ja puheoikeus.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yksin, sekä hallituksen erikseen valtuuttamalla henkilöllä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- toukokuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettuna asiana kirjallisesti vaatii.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Kutsu tulee olla myös yhdistyksen verkkosivustolla. Jäsenluetteloon merkityllä posti- tai sähköpostiosoitteella lähetetyn kirjeen katsotaan tulleen jäsenten tiedoksi.

13. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen esityslista.

4. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

7. Valitaan hallituksen jäsenet kolmeksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja, sekä heille varahenkilöt. Tarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen  kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava  ehdotus yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen varojen käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusta toteuttaville yleishyödyllisille tahoille. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan yleishyödylliseen tarkoitukseen kuin purkamisessa.